Ημερήσιο αρχείο: Νοέμβριος 23, 2017

Ενημέρωση για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2017-2018

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 220861/Δ5/23.12.2016...

Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/οικ.36130/27-10-2017 (ΑΔΑ:7ΑΘ9465ΧΘΨ-Χ8Ε) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και...

διαβούλευση πάνω στο προσχέδιο του «Νεολαία ’17- ‘27» Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σας...

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Η προσφορά της Γερμανίας στον Πολιτισμό και τις Επιστήμες»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe – Institut) Θεσσαλονίκης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι...